POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://dietetyktennou.pl i jej podstron. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także w oparciu o regulacje ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Katarzyna Tennou prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAHA Katarzyna Tennou, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 05-600 Grójec, ul. Zatylna 5/10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 7971793188, REGON: 121261340.  
 3. Korzystanie z Serwisu http://dietetyktennou.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 
 4. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies istnieje możliwość kontaktu drogą e-mail, pod adresem: katarzyna.tennou@wp.pl 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu.

 

§2 Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 1. Administrator/Usługodawca – Katarzyna Tennou prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAHA Katarzyna Tennou. 
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony. 
 3. Serwis lub Strona – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym http://dietetyktennou.pl oraz na jego podstronach. 
 4. Newsletter lub usługa Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 5. Umowa usługi Newsletter lub Umowa Newsletter – umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 

§3

Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781). 
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”). 
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz kontaktu w związku z wykonaniem umowy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO; 
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 
 • udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego (w tym wysyłka newslettera), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników. 
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 3. Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań. 
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15. 
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych;
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa;
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.
 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych), Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Po zakończeniu wykonywania ewentualnej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych, między innymi, następującym podmiotom (odbiorcy danych):

 

 1. Google       LLC         – w         celu       korzystania         z              poczty   Gmail    oraz       Google Analytics;
 2. Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie …............................. odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a, c. Księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach.
 1. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych. 
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. 
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika.

§4

Komentarze

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Serwisu oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§5

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w następujących celach:
 • konfiguracji serwisu,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartośc
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Inc.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

§5

Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony: a. Google Analytics - w celu analizy statystyk Strony,

b. Facebook Pixel- w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

§6

Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

ZREGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO